Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 576/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z 2015-09-24

Sygn. akt III RC 576/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Morawiec

Protokolant: Monika Gajda

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. w Tarnowskich Górach

na rozprawie sprawy prowadzonej

z powództwa M. M.

przeciwko J. M. (1) i J. Ż. (1)

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

1/ uchyla obowiązek alimentacyjny powoda M. M. w stosunku do pozwanej J. Ż. (1), polegający na łożeniu alimentów wynikających z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 12 marca 2009 roku w sprawie sygn. akt III RC 703/08, w całości, z dniem 04 listopada 2014 roku;

2/ uchyla obowiązek alimentacyjny powoda M. M. w stosunku do pozwanej J. M. (1) polegający na łożeniu alimentów wynikających z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 11 lipca 2007 roku w sprawie sygn. akt III RC 273/07 w całości, z dniem 04 listopada 2014 roku;

3/ odstępuje od obciążania stron kosztami sądowymi, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III RC 576/14

UZASADNIENIE

Powód M. M. w pozwie z dnia 4 listopada 2015r. skierowanym przeciw pozwanym J. Ż. (1) i J. wniósł o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny powoda wobec J. Ż. (1) ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sygn. akt III RC 273/07 w wysokości 200 zł miesięcznie oraz na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie sygn. akt III RC 273/07 w wysokości 250 zł miesięcznie, wygasł w związku z uzyskaniem pełnoletniości oraz zmianą stanu cywilnego przez J. Ż. (2) oraz o zwolnienie powoda z kosztów sądowych.

W uzasadnieniu powód podniósł, iż J. Ż. (1) w kwietniu 2014r. ukończyła 29 lat i jest zamężna, a J. M. (1) w październiku 2014r. ukończyła 25 lat, tymczasem sytuacja materialna powoda uległa drastycznemu pogorszeniu, a zły stan zdrowia uniemożliwia mu funkcjonowanie w codziennym życiu. Powód zaznaczył, iż od pięciu lat żyje bez energii i gazu, a za kwotę pozostałą po potrąceniach komorniczych, tj. 422,23 zł miesięcznie kupuje leki.

Pozwana J. Ż. (1) na rozprawie w dniu 29 maja 2015r. uznała żądanie pozwu.

Pozwana J. M. (1) na rozprawie w dniu 22 września 2015r. wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Na mocy ugody zawartej w dniu 11 lipca 2007r. przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w sprawie sygn. akt III RC 273/07 powód zobowiązał się łożyć tytułem alimentów na rzecz małoletniej wówczas pozwanej J. M. (1) kwotę 250 zł miesięcznie.

Na mocy ugody zawartej w dniu 12 marca 2008r. przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w sprawie sygn. akt III RC 703/08 powód zobowiązał się łożyć tytułem alimentów na rzecz pozwanej J. M. (2) (obecnie Ż.) kwotę 200 zł miesięcznie.

Obecnie powód ma 65 lat, zawód górnik. Powód nie pracuje, przebywa na rencie, otrzymuje 1.300 zł miesięcznie, z czego po potrąceniach komorniczych pozostaje mu na utrzymanie kwota 420 zł miesięcznie.

W dacie wydania niniejszego wyroku pozwana J. Ż. (1) ma 30 lat, zawód politolog. Pozwana w 2012r. wyszła za mąż, pozwana nie posiada stałego zatrudnienia, utrzymuje się z prac dorywczych, mąż pozwanej pracuje.

W chwili obecnej pozwana J. M. (1) ma 25 lat, zawód kulturoznawca, w dniu 23 października 2014r. ukończyła studia na Uniwersytecie J. w K., po czym wyjechała na stypendium do C., w sierpniu 2015r wróciła do kraju. Pozwana nie pracuje, jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w T. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, obecnie szuka pracy. Pozwana jest zdrowa, nie posiada orzeczonej niepełnosprawności. Mieszka z matką.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: akta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. akt III RC 273/07, zeznania powoda k. 62verte, zeznania pozwanej J. Ż. (1) k. 62verte, odpis dyplomu ukończenia studiów k. 69-70, zaświadczenie z PUP w T. k. 68, zeznania pozwanej J. M. (1) k. 71verte.

Wskazany materiał dowodowy Sąd uznał za wiarygodny i przekonywujący. Nie sposób odmówić mu logiki i spójności. Prawdziwość wskazanych wyżej dokumentów nie budzi wątpliwości. Zgodne ze sobą, niekwestionowane przez strony dowody dały Sądowi możliwość poczynienia ustaleń odpowiadających, zdaniem Sądu, rzeczywistemu stanowi sprawy.

Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w toku postępowania stron, gdyż korespondują one z ujawnionymi w procesie dowodami z dokumentów i zasługują na przymiot wiarygodności.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

W niniejszej sprawie przedmiotem sporu było to, czy ciążący na powodzie jako na ojcu obowiązek alimentacyjny w stosunku do dorosłych córek – pozwanych - istnieje nadal, czy też ustał.

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 krio, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku "troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka" i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (art. 96 k.r. i o.). Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego.

Podstawą żądania pozwu w niniejszej sprawie są przepis art.138 krio, który wchodzi w grę w przypadku zmiany okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego (art.133 i art.135 kro).

W myśl art. 138 krio, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Chodzi tu o te "stosunki", które zgodnie z art. 133 § 1 i art. 135 krio stanowiły podstawę ustalenia, że uprawniony do alimentów znajduje się w sytuacji uprawniającej go do żądania alimentów od zobowiązanego, i to w przyjętej w wyroku wysokości.

Powód domagał się uchylenia obowiązku alimentacyjnego wobec dorosłych córek – J. M. (1) i J. Ż. (1). Sąd uwzględnił powództwo w całości, gdyż ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż pozwana J. Ż. (1) ma 30 lat, wyższe wykształcenie, a w 2012r. wyszła za mąż, natomiast pozwana J. M. (1) ma 25 lat i w dniu 23 października 2014r. ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie J. w K., a zatem obydwie pozwane posiadają możliwość samodzielnego utrzymania się. Pozwana J. M. (1) co prawda nie posiada obecnie zatrudnia, ale jako osoba młoda, zdrowa, z wyższym wykształceniem, nie powinna mieć trudności w znalezieniu pracy.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie sytuacja na tyle się zmieniła, że uzasadnia to uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanych. Sąd przeprowadził porównanie sytuacji materialnej powoda i pozwanych i doszedł do przekonania, iż w obecnej sytuacji, pozwane posiadają możliwości oraz predyspozycje pozwalające im na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, a tym samym pozyskanie środków finansowych, z których będą mogły się utrzymać.

Wobec powyższego, Sąd uznając, że zostały spełnione przesłanki z art. 138 krio w zw. z art. 133 § 1 krio, uchylił obowiązek alimentacyjny powoda M. M. w stosunku do pozwanej J. Ż. (1), polegający na łożeniu alimentów wynikających z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 12 marca 2009 roku w sprawie sygn. akt III RC 703/08, w całości, z dniem 04 listopada 2014 roku oraz uchylił obowiązek alimentacyjny powoda M. M. w stosunku do pozwanej J. M. (1) polegający na łożeniu alimentów wynikających z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w dniu 11 lipca 2007 roku w sprawie sygn. akt III RC 273/07 w całości, z dniem 04 listopada 2014 roku.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 102 kpc odstępując od obciążania stron kosztami sądowymi, z uwagi na ich sytuację materialną, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

...........................................................

/ SSR Joanna Morawiec/

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować sporządzanie uzasadnienia;

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanej J. M. (1);

3.  kal. 14 dni lub z wpływem.

T., dnia .................................

...........................................................

/ SSR Joanna Morawiec/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Gajda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Morawiec
Data wytworzenia informacji: