Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 430/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z 2020-09-15

1.Sygn. akt II K 430/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marcin Kulikowski

Protokolant: Elżbieta Pacak

w obecności Prokuratora: --------------

po rozpoznaniu w dniach 7 października 2019 r., 25 listopada 2019r., 22 stycznia 2020r., 24 lutego 2020r., 3 września 2020r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach

przeciwko P. P.

c. Z. i E. z domu M., ur. (...) w B.

oskarżonej o to, że:

w dniu 15 stycznia 2019 roku, we wspólnym miejscu zamieszkania przy ul. (...) w T. G., poprzez uderzanie rękami po całymi ciele, kopanie, popychanie swojego małoletniego syna J. P. (1) dokonała obrażeń jego ciała w postaci urazu lewego ramienia i barku z podbiegnięciem krwawym i liniowego zadrapania szyi, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni,

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk

- orzeka -

1.  na mocy art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne przeciwko P. P. o czyn wyżej opisany wyczerpujący znamiona występku z art. 157 § 2 kk na okres próby 1 (jednego) roku;

2.  na mocy art. 67 § 3 kk i art. 39 pkt 7 kk orzeka od oskarżonej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nr konta: (...)) świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset złotych);

3.  na mocy art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973r „o opłatach w sprawach karnych” zasądza

od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa, kwotę 60 zł (sześćdziesiąt) złotych

tytułem opłaty, a na mocy art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk obciąża ją

pozostałymi kosztami procesu w wysokości 408,57 (czterysta osiem, 57/100) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 430/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. P.

W dniu 15 stycznia 2019 roku, we wspólnym miejscu zamieszkania przy ul. (...) w T., poprzez uderzanie rękami po całym ciele, kopanie, popychanie swojego małoletniego syna J. P. (1), dokonała obrażeń jego ciała w postaci urazu lewego ramienia i barku z podbiegnięciem krwawym i liniowego zadrapania szyi, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni,

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona była w związku małżeńskim z J. P. (2), z którego pochodzi jedno dziecko - J. P. (1) (ur. (...)).

W dniu 24 kwietnia 2008 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt I RC 161/08 małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, a wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim J. P. (1) powierzono matce.

Małoletni zamieszkiwał razem z matką, a z ojcem spotykał się głównie w weekendy.

zeznania G. P.

k. 1-3, 176-176 verte

wyrok I RC 161/08

k. 36

Relacje pomiędzy oskarżoną a synem były umiarkowane.

Często między nimi występowały kłótnie z uwagi na niedostateczne oceny z zachowania małoletniego w szkole oraz z nauki. Nadto pokrzywdzony spędzał dużo czasu na grach na telefonie i tablecie, nie wykonywał powierzonych mu przez matkę poleceń i zadań, co nie podobało się oskarżonej i wywoływało na tym tle konflikty.

częściowe wyjaśnienia oskarżonej

k. 131, 175-176

zeznania świadka E. K.

k. 183 verte

zeznania świadka J. P. (2)

k. 177

zeznania świadka M. M.

k. 184

zeznania świadka J. N.

k. 184-184 verte

opinia dyrektora szkoły

k. 126

zeznania pokrzywdzonego

nagranie płyta CD k. 18

W dniu 15 stycznia 2019 r. w godzinach wieczornych pomiędzy oskarżoną a synem wystąpiła kłótnia o przygotowanie się J. P. (1) do zajęć z języka niemieckiego oraz o długie korzystanie z telefonu komórkowego.

Oskarżona była zła na syna, gdyż ten zamiast się uczyć, to grał na telefonie. Oskarżona uderzała syna rękami po całym ciele, popychała go, wytrąciła mu telefon z ręki, a gdy małoletni chciał podnieść telefon, to oskarżona kopała go. Następnie pokrzywdzony udał się do pokoju swojej prababci i do łazienki, gdzie schował się przed oskarżoną.

częściowe wyjaśnienia oskarżonej

k. 131, 175-176

zeznania pokrzywdzonego

nagranie płyta CD k. 18

Po przedmiotowym zdarzeniu małoletni pokrzywdzony uciekł do swojej babci G. P.. Od tamtego momentu małoletni zamieszkiwał z ojcem i babcią.

zeznania pokrzywdzonego

nagranie płyta CD k. 18

zeznania G. P.

k. 1-3, 176-176 verte

zeznania świadka J. P. (2)

k. 177

akta sprawy I. N. 112/19

Na skutek zdarzenia z dnia 15.01.2020 r. małoletni pokrzywdzony doznał urazu lewego ramienia i barku z podbiegnięciem krwawym i linijnego zadrapania szyi. Obrażenia naruszyły prawidłowe czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni w myśl art. 157 § 2 kk i nie wystąpiło niebezpieczeństwo powstania skutków z art. 156 kk ani 157 § 1 kk.

dokumentacja medyczna

koperta k. 6

opinia sądowo-lekarska

k. 11

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

P. P.

J/w

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona nie przyznała się do zarzucanego jej czynu.

Zdaniem oskarżonej, w dniu zdarzenia to pokrzywdzony w trakcie przepytywania z nauki języka niemieckiego uderzał się mocno pięściami w te części ciała, z których go przepytywała. Natomiast gdy zauważyła, że mocno ściska telefon, chciała mu go zabrać, ale telefon upadł na podłogę i gdy chciała go podnieść, to małoletni odepchnął oskarżoną a później zaczął ją kopać. Następnie według oskarżonej, małoletni wpadł w furię i zaczął w łazience uderzać rękami o ścianę. Zaprzeczyła temu, że to ona uderzała i kopała syna.

częściowe wyjaśnienia oskarżonej

k. 131, 175-176

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania G. P.

Zeznania świadka w sposób istotny przyczyniły się do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Świadek - babcia pokrzywdzonego złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę jej wnuka. Szczegółowo opisała sytuację, w której w dniu zdarzenia pokrzywdzony przyszedł do niej roztrzęsiony i zapłakany mówiąc, że matka go pobiła. Świadek wypowiadała się odnośnie relacji panującej w domu pokrzywdzonego oraz konfliktu z oskarżoną.

wyrok I RC 161/08

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt I RC 161/08, w którym małżeństwo oskarżonej z J. P. (2) rozwiązano przez rozwód, a wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim J. P. (1) powierzono matce dziecka P. P., pozostawiając ojcu prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

1.1.1

częściowe wyjaśnienia oskarżonej

Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonej odnośnie jej relacji synem za wiarygodne. Sąd uznał za prawdziwe twierdzenia, iż konflikt oskarżonej z synem wiąże się z nadmiernym korzystaniem przez małoletniego z telefonu i tabletu, buntem pokrzywdzonego w tej materii oraz brakiem posłuchu odnośnie nauki i poprawnego zachowania.

zeznania świadka J. P. (2)

J. P. (2) jest ojcem małoletniego pokrzywdzonego. Nie był świadkiem przedmiotowego zdarzenia, ale wypowiedział się w sposób wyczerpujący odnośnie zachowania pokrzywdzonego oraz panującej relacji między pokrzywdzonym a oskarżoną. Potwierdził, że syn mieszka obecnie z nim.

zeznania świadka E. K.

Zeznania świadka Sąd uznał za prawdziwe. E. K. jest matką oskarżonej. Nie była bezpośrednim świadkiem zdarzenia, niemniej miała wiedzę odnośnie relacji między oskarżoną a pokrzywdzonym.

zeznania świadka M. M.

Zeznania świadka Sąd uznał za wiarygodne. M. M. jest partnerem oskarżonej. Nie był bezpośrednim świadkiem zdarzenia, niemniej miał wiedzę odnośnie relacji między oskarżoną a pokrzywdzonym.

zeznania świadka J. N.

Zeznania świadka Sąd uznał za prawdziwe. J. N. nie była bezpośrednim świadkiem zdarzenia, niemniej miała wiedzę odnośnie relacji między oskarżoną a pokrzywdzonym.

zeznania pokrzywdzonego

Zeznania małoletniego pokrzywdzonego Sąd uznał za prawdziwe. W tym względzie Sąd oparł się na wydanej opinii psychologicznej biegłej sądowej - psychologa klinicznego - obecnej podczas wysłuchania małoletniego świadka. Na podstawie tej opinii ustalono, że małoletni nie ujawnia wyraźnych skłonności do konfabulacji i zmyśleń, a jego zeznanie oparte było na autentycznych doświadczeniach osobistych.

opinia dyrektora szkoły

Opinia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) im. W. B. w T. odnośnie zachowania i ocen małoletniego pokrzywdzonego. Nie budziła wątpliwości Sądu i nie była kwestionowana przez strony.

akta sprawy I. N. 112/19

Akta sprawy o sygn. III Nsm 112/19 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Wydz. III Rodzinny i Nieletnich z wniosku P. P. o wydanie dziecka.

1.1.1

dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna sporządzona w (...) Szpitalu (...) w T. rzetelnie oddaje stwierdzone u pokrzywdzonego obrażenia powstałe na skutek zdarzenia. Przyczyniła się do ustalenia obrażeń jakich doznał pokrzywdzony.

opinia sądowo-lekarska

Wydana w sprawie opinia sądowo-lekarska biegłego sądowego z zakresu chirurgii ogólnej stwierdza charakter doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń, które naruszały prawidłowe czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, nadto wskazuje, że obrażenia te mogły powstać w wyniku rozpoznawanego zdarzenia. Opinia biegłego pozostaje pełna, jasna i wiarygodna, brak było podstaw do jej kwestionowania.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowe wyjaśnienia oskarżonej

Sąd odmówił waloru wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonej w zakresie w jakim nie przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz w jakim starał się umniejszyć swą winę i odpowiedzialność za wynikłe zdarzenie. Zdaniem oskarżonej, w dniu zdarzenia to pokrzywdzony w trakcie przepytywania z nauki języka niemieckiego uderzał się mocno pięściami w te części ciała, z których go przepytywała. Natomiast gdy zauważyła, że mocno ściska telefon, chciała mu go zabrać, ale telefon upadł na podłogę i gdy chciała go podnieść, to małoletni odepchnął oskarżoną a później zaczął ją kopać. Następnie według oskarżonej, małoletni wpadł w furię i zaczął w łazience uderzać rękami o ścianę. Zaprzeczyła temu, że to ona uderzała i kopała syna. Niniejsze twierdzenia nie zostały potwierdzone w toku postępowania.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1.

P. P.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Zgodnie z art. 157 § 2 kk każde podlega ten kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 2 kk) jest to rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni (do 7 dni włącznie). Średni uszczerbek na zdrowiu (§ 1) zachodzi wówczas, gdy rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała przekraczają 7 dni. Okres ten determinowany jest czasem, w jakim uszkodzony narząd pozbawiony był zdolności normalnego działania, bądź też czasem, przez jaki u pokrzywdzonego występowały zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Wobec powyższego należy określić czas trwania naruszenia czynności narządów ciała, bądź też rozstroju zdrowia małoletniego pokrzywdzonego.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy, P. P. uderzając rękami po całym ciele, kopiąc i popychając swojego małoletniego syna, spowodowała u niego obrażenia ciała. W wyniku tych obrażeń pokrzywdzony doznał urazu lewego ramienia i barku z podbiegnięciem krwawym i liniowego zadrapania szyi. Obrażenia te spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, co wynika z opinii biegłego (k. 14), której Sąd dał wiarę w całości, uznając ją za rzetelną, sporządzoną w oparciu o fachową wiedzę.

Tym samym, Sąd uznał, iż P. P. dopuściła się zarzucanego jej czynu. Jej wina i sprawstwo nie budzą wątpliwości.

Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne wobec P. P.. Podejmując decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania, sąd wziął pod uwagę wypełnienie przesłanek zawartych w treści art. 66 § 1 kk. Okoliczności popełnienia przestępstwa w świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie budzą wątpliwości. Właściwości i warunki osobiste oskarżonej oraz jej dotychczasowy sposób życia uzasadniają przyjęcie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie przestrzegała porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Obecna postawa życiowa oskarżonej pozwala przypuszczać, że będzie ona przestrzegać norm prawnych i zasad współżycia społecznego w przyszłości, a czyn przez nią popełniony miał jednorazowy charakter. P. P. dotychczas nie była karana (dane o karalności – k. 136).

Sąd uznał, że wina oraz stopień społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuściła, nie są znaczne. Na korzyść oskarżonej uwzględniono fakt, iż samodzielnie wychowywała małoletniego, aktywnie uczestniczyła w jego życiu, interesowała się jego edukacją oraz rozwojem. Nadto starała się zachować dobre relacje z synem, mimo częstych kłótni.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. P.

1.

1.

Sąd na mocy art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonej na okres próby 1 roku.

Przyjęty okres tzw. kontrolowanej wolności, prawidłowo spełni rolę weryfikacyjną postawy oskarżonej. Zagrożenie w postaci możliwości podjęcia postępowania karnego warunkowo umorzonego w razie zachowania w sposób sprzeczny z porządkiem prawnym będzie w ocenie sądu wystarczającym czynnikiem oddziaływania na oskarżoną i w sposób właściwy zabezpieczy przed popełnieniem przez nią przestępstwa w przyszłości.

P. P.

2

1

W związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, na mocy art. 67 § 3 kk i art. 39 pkt 7 kk orzeczono od oskarżonej świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 500 zł. Kierując się dyrektywami wskazanymi w art. 53 kk, wysokość orzeczonego świadczenia pieniężnego uznano za odpowiednią. Oskarżona bowiem nie pracuje i nie osiąga dochodów, utrzymuje się z pomocą swojego partnera i rodziny. Stąd uznano, że orzeczona kwota świadczenia będzie odpowiednia do jej sytuacji finansowej.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca (...). o opłatach w sprawach karnych Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 zł tytułem opłaty.

Nadto na mocy art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk obciążono oskarżoną pozostałymi kosztami procesu w wysokości 408,57 zł, na które składają się: koszty opinii biegłego lekarza (94,35 zł), koszty opinii biegłego psychologa (244,22 zł), koszty uzyskania danych o karalności (30 zł) oraz ryczałt za korespondencję (40 zł).

8.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Wojtacha
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Marcin Kulikowski
Data wytworzenia informacji: